زیست شناسی دبیرستان حضرت ولی عصر(عج)
 
قالب وبلاگ

ساراسلگی22 امتیاز

نگارهویدی21

یاسمن الیاسی21

فریبا کاظمی21

زهرانظری20

رقیه کاظمی20

مهدیه حسین دوست20

مهتاب موسوی زاده19

ملیکاروستایی19

زهراهاشمی19

فاطمه عزیزمحمدی19

مریم اختر19

امتیاز کل25 میباشد.

[ یکشنبه بیستم بهمن 1392 ] [ 22:36 ] [ نسرین خسروی ]
به اطلاع دانش آموزان عضوانجمن زیست می رساند کلاسهای این هفته پنج شنبه 17بهمن تشکیل

نمی شود.

[ چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392 ] [ 19:3 ] [ نسرین خسروی ]
کلاس های انجمن زیست از روز

پنج شنبه 10 بهمن تشکیل میشود.

پایه اول:ساعت دوم

پایه دوم وسوم:ساعت سوم

[ سه شنبه پانزدهم بهمن 1392 ] [ 21:52 ] [ نسرین خسروی ]

1-ابلاغ اعضاء هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري توسط كدام مقام زير صادرمي شود ؟

 مدير كل        

وزير مربوطه   

نمايندگان مجلس         

 رئيس قوه قضائيه    

 ۲  سه مورد از اعمالي كه جرم محسوب مي شود و در صورت ارتكاب از سوي كارمند دولت ، تخلف اداري هم محسوب

مي شود را نام ببريد ؟( رويه عملي هيأت ها در تطبيق فعل كارمند متهم با ماده 8 تخلفات اداري )  

كلاهبرداري ـ اختلاس ـ تأخير ورود    

ارتشاء ـ كلاهبرداري ـ اختلاس   

غيبت غير موجه ـ توهين ـ اختلاس    

خيانت در امانت ـ دادن نمره بر خلاف ضوابط ـ جعل        

 ۳  كدام مجازات صادره از هيأت بدوي قابل تجديد نظر مي باشد ؟ (ماده 10 قانون )

اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي  

 انفصال موقت 

 محروميت از انتصاب به پست هاي حساس ومديريتي

كسر حقوق و فوق العاده شغل 

۵   كدام يك از مقامات زير مي توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هيأت رسيدگي ارجاع شده حداكثر تا سه ماه آماده به خدمت نمايند ؟ (ماده 13 قانون) 

استانداران                      شهردار تهران                      وزراء                         همه گزینه ها صحیح است

 ۷  اگر معلمي پاسخ غلط سئوالات دانش آموز را اصلاح كند مرتكب كدام تخلف زير شده است ؟ ( بند 27 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري )  

دادن نمره بر خلاف ضوابط   

اعمال غرض   

دستكاري در اوراق امتحاني  

الف و ج صحيح است       

۸  كدام يك از مقامات زير حق اعمال مجازات انفصال موقت در مورد كارمندان متخلف و زير مجموعه خود را دارد ؟ ( ماده 12 قانون )  

مدیر کل             رئیس جمهور               رئیس مجلس شورای اسلامی                       معاونان وزیر

  .......... كارمندي است كه پرونده وي به لحاظ ارتكاب يك يا چند تخلف در هيأت مورد رسيدگي قرار گرفته و تخلف او در هيأت احراز مي گردد . ( ماده 6 دستور العمل هيأت عالي نظارت )  

متهم                      متخلف                                محکوم علیه                               محکوم لهده 6 قانون    

 

۱۱  كارمند متهم يا نماينده وي مي تواند به منظور ارائه دفاعيه خود از هيأت مربوط تقاضاي تمديد مهلت نمايد در صورت موافقت هيأت اين تمديد مهلت چند روز است ؟ ( تبصره 2 ماده 19 دستورالعمل هيأت عالي نظارت )  

10 روز              15                        روز      20                                 روز       5                           روز

 ۱۲  تأخير ورود به محل خدمت در كدام يك از موارد زير موجه محسوب مي شود ؟ (ماده 4 آيين نامه حضور و غياب كاركنان دولت)

حوادث غيرمترقبه براي افراد تحت تكفل                 احضاريه مراجع قضائي و اداري و انتظامي  

      الف و ب صحيح است                                                   هیچ کدام

 ۱۴  در صورتي كه شكايت شاكي واقعي نبوده و متهم در هيأت تبرئه گردد شاكي به عنوان كدام تخلف مورد تعقيب قرار خواهد گرفت ؟ ( ماده 31 دستورالعمل هيأت عالي نظارت )  

خيانت در امانت                          توهين                             تهمت يا افتراء حسب مورد        كلاهبرداري        

 ۱۵  كدام يك از مقامات زير حق اعمال مجازات توبيخ كتبي كارمندان متخلف زير مجموعه خود را دارد ؟ ( ماده 12 قانون )  

روسای دانشگاه ها                      استانداران                           مدیر کل                هر سه مقام در صورت تفويض وزير مربوطه  

 ۱۶  كليه كارمندان ، مسئولان مربوطه و روساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف، مكلفند مدارك ، اسناد و اطلاعات مورد نياز را ظرف چه مدت در اختيار هيأت ها قرار دهند ؟ ( ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون ) 

20 روز

30 روز

وقت تعيين شده از طرف هيأت    

هر موقع كه ضروري باشد  5 روز   

 ۱۷  رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان در كدام مرجع انجام مي گيرد ؟ ( مستفاد از ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون  )  

هيأت تجديد نظر مستقر در وزارتخانه

دادگستري استان

هيأت عالي نظارت  

هيأت مستقر در اداره كل مربوطه استان  

۱۸  به مجازات قطعي هيأت بدوي در كدام مرجع مي توان اعتراض كرد ؟ ( ماده 21 قانون )

دادگاه دادگستري       

شوراي حل اختلاف           

هيأت تجديد نظر    

ديوان عدالت اداري

 ۱۹  .............. عبارت از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انضباط اداري كه منحصر به موارد مذكور در ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري است .( ماده 2 دستورالعمل هيأت عالي نظارت )  

نقض مقررات                تخلف اداري             عدم رعايت مقررات اداري       هنجار شكني    

 ۲۰  در صورتي كه كارمند متخلف در حالتي از حالت استخدامي باشد كه اجراي رأي قطعي درباره وي ممكن نباشد تكليف چيست ؟

( ماده 39 دستورالعمل هيأ ت عالي نظارت )  

رأي موقوف الاجرا مي ماند   

با نظر مدير كل مربوطه اجرا مي شود  

به هيأت عالي نظارت گزارش مي شود     

به تشخيص هيأت اجرا مي شود   

[ پنجشنبه نوزدهم دی 1392 ] [ 14:43 ] [ نسرین خسروی ]

21-          غيبت غير موجه علاوه بر مجازات اداري توسط هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري داراي 2 اثر تبعي است كه توسط اداره متبوع كارمند اعمال مي شود عبارتند از : ( اقدام كارگزيني پس از اعمال مجازات هيأت در خصوص غيبت غير موجه )

عدم پرداخت حقوق ايام غيبت   

عدم احتساب سوابق ايام غيبت توسط كارگزيني ادارات اعمال مي شود   

تنزل رتبه شغلي  

گزينه الف و ب صحيح است    

22- سه مورد از اعمالي كه جرم محسوب مي شود و در صورت ارتكاب از سوي كارمند دولت ، تخلف اداري هم محسوب مي شود را نام ببريد ؟( رويه عملي هيأت ها در تطبيق فعل كارمند متهم با ماده 8 تخلفات اداري )  

 كلاهبرداري ـ اختلاس ـ تأخير ورود    

ارتشاء ـ كلاهبرداري ـ اختلاس   

غيبت غير موجه ـ توهين ـ اختلاس    

خيانت در امانت ـ دادن نمره بر خلاف ضوابط ـ جعل        

23-          هرگاه رسيدگي به اتهام كارمند مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد پرونده به تشخيص هيأت به ....... ارجاع مي شود. ( ماده 14 قانون )

گروه تحقیق

کارشناسی ذی صلاح

هیأت حل اختلاف

شورای شهر

24-          اگر كارمندي در محل كار خود با استعمال الفاظ ركيك موجب تحقير همكار خود شود عمل وي : ( رويه عملي هيأت ها در تطبيق فعل كارمند با ماده 8 تخلفات اداري ) 

فقط تخلف اداري است    

هم جرم و هم تخلف است  

فقط جرم است   

تخلفي محسوب نمي شود      

25-          سه مورد از تخلفات محض اداري را نام ببريد ؟ ( رويه عملي هيأت ها در تطبيق فعل كارمند متهم با ماده 8 تخلفات اداري ) 

افتراء ـ تأخير ورود ـ استعمال مواد مخدر    

تعجيل خروج از محل خدمت ـ غيبت غير موجه ـ سهل انگاري در انجام وظايف محوله   

توهين ـ دادن نمره بر خلاف ضوابط ـ رعايت نكردن حجاب اسلامي 

گزينه الف و ج صحيح است   

26-          .............. عبارت از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انضباط اداري كه منحصر به موارد مذكور در ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري است .( ماده 2 دستورالعمل هيأت عالي نظارت ) 

نقض مقررات      

تخلف اداري     

عدم رعايت مقررات اداري      

هنجار شكني    

27-          هيأت تجديد نظر در كدام يك از موارد زير شروع به رسيدگي مي كند ؟ ( ماده 13 دستورالعمل هيأت عالي نظارت ) 

نقض آراء هيأت هاي تجديد نظر توسط ديوان عدالت يا هيأت عالي نظارت به عنوان هيأت همعرض      

رأي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد و محكوم عليه در ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر نمايد      

رسيدگي تجديد نظر مشمول گزينه هاي 1 و 2 مي باشد      

هيأت تجديد نظر فقط با مجوز هيأت عالي نظارت شروع به رسيدگي مي كند     

28-          اخف مجازات در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري كدام است ؟ ( مستنداً به ماده 9 قانون )

توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي

اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي

باز خريد خدمت

تنزل مقام  

29-          كدام يك از مقامات زير حق اعمال مجازات كسر حقوق و فوق العاده شغل كارمندان متخلف زير مجموعه خود را دارد ؟

( ماده 12 قانون ) 

مدیر کل

روسای ادارات

معاون وزیر

استانداران

30-          موارد قصور، از كيفيات ........... مجازات محسوب مي شود . ( ماده 43 دستورالعمل هيأت عالي نظارت ) 

مشدده 

مخففه     

 غير قابل تأثير       

 كمتر از حداقل         

31-          به منظور تسريع در جمع آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك هيأت ها مي توانند از يك يا چند .......... استفاده نمايند؟ ( ماده 5 قانون ) 

مامور انتظامی

گروه تحقیق

کارشناس امور اداری

کارشناس حقوقی دادگاه

32-          ديوان عدالت اداري وابسته به قوه ......... و در اعتراض به آراء .............. هيأت ها وارد رسيدگي مي شود .

( بند هـ ماده 46 دستورالعمل هيأت عالي نظارت ) 

مقننه ـ قطعي    

قضائيه ـ قطعي   

 مجريه ـ قطعي     

  قضائيه ـ قابل پژوهش      

33-         كدام يك به معناي اختلاس است؟ ( ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و... مجمع تشخيص مصلحت نظام ) 

تصاحب يا برداشت مال منقول يا وجه نقد سپرده شده به كارمند دولت به نفع خود يا ديگري    

 اغفال ديگران از طريق اميدوار كردن آنان به امور واهي و بردن مال آنها  

ربودن مال ديگري بطور پنهاني    

هیچ کدام

34- انصراف شاكي يا اعلام كننده مانع رسيدگي هيأت ......... ( تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل هيأت عالي نظارت ) 

مي باشد    

نمي باشد    

به نظر دفتر هماهنگي بستگي دارد  

به نظر هيأت عالي نظارت بستگي دارد  

35-          تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از موارد تخلفات مندرج در قانون به عهده كدام مرجع است ؟ ( ماده20 آيين نامه اجرايي قانون) 

كارگزيني دستگاه مربوطه    

هيأت رسيدگي كننده    

بازرسي 

حراست

36-         رعايت كدام يك از موارد زير در صدور رأي اجتناب ناپذير است ؟ ( مفاد ماده 21 آيين نامه اجرايي قانون  ) 

ملاحظه اسناد و مدارك موجود پرونده ـ موقعيت و سوابق كارمند  

توجه كامل به مدافعات  متهم  

وجود يا فقدان سوء نيت ، ميزان زيان وارده به دولت يا اشخاص حقيقي و حقوقي   

همه گزينه ها صحيح است 

7 3-         در صورتي كه شكايت شاكي واقعي نبوده و متهم در هيأت تبرئه گردد شاكي به عنوان كدام تخلف مورد تعقيب قرار خواهد گرفت ؟ ( ماده 31 دستورالعمل هيأت عالي نظارت ) 

خيانت در امانت                                          توهين     

تهمت يا افتراء حسب مورد                       كلاهبرداري       

38-          رسیدگی به اتهام کدام یک از کارمندان زیر در صلاحیت هیأت بدوی مرکز  می باشد؟ 

مدیر کل                         مدیر هسته گزینش                        معاونین مدیر کل                           مدیر ارزیابی /حراست 

39-در خصوص شكايت كارمندان نسبت به آراء هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و پس از بررسي دبير خانه هيأت عالي نظارت ، چنانچه لغو ، اصلاح يا تغيير آراء ضرورت داشته باشد مراتب به كدام مرجع پيشنهاد مي شود ؟( ماده 7 آيين نامه هيأت عالي نظارت )

هيأت عالي نظارت                             وزير مربوطه            دفتر هماهنگي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري    مدير كل مربوطه      

40-         كدام يك از مقامات زير حق اعمال مجازات توبيخ كتبي كارمندان متخلف زير مجموعه خود را دارد ؟ ( ماده 12 قانون ) 

روسای دانشگاه ها                 استانداران                       مدیر کل                      

   هر سه مقام در صورت تفويض وزير مربوطه  

[ چهارشنبه هجدهم دی 1392 ] [ 23:27 ] [ نسرین خسروی ]

1-در صورتي كه كارمند متخلف در حالتي از حالت استخدامي باشد كه اجراي رأي قطعي درباره وي ممكن نباشد تكليف چيست ؟

( ماده 39 دستورالعمل هيأ ت عالي نظارت ) 

رأي موقوف الاجرا مي ماند   

با نظر مدير كل مربوطه اجرا مي شود  

به هيأت عالي نظارت گزارش مي شود     

به تشخيص هيأت اجرا مي شود       

۲ -           انواع آرائ هيأت كدامند ؟ كدام رأي پس از ابلاغ به محكوم عليه بايد فوراً به اجرا در آيد ؟( مستنبط از ماده 10قانون رسيدگي به تخلفات اداري )  

(قابل پژوهش ـ قطعي)  ـ انفصال موقت    

 (قطعي ـ قابل پژوهش) ـ تنزل مقام   

(قطعي ـ قابل پژوهش) ـ تغيير محل جغرافيايي خدمت   

(قابل پژوهشـ قطعي ) ـ اخراج      

۳ -           درخواست تجديد نظر ظرف چند روز از تاريخ ابلاغ رأي و به كدام مرجع تسليم مي شود؟ ( ماده 25 آيين نامه اجرايي قانون) 

30 روز ـ كارگزيني   

30  روز ـ هيأت ها    

20 روز ـ كارگزيني    

15 روز ـ هيأت ها 

۴ -           آثار و تاريخ اجراي رأي از چه زماني است ؟ ( ماده 47 دستورالعمل هيأت عالي نظارت ) 

از تاريخ صدور    

از تاريخ تشكيل پرونده    

از تاريخ  وقوع تخلف    

از تاريخ ابلاغ رأي قطعي   

۵ -           مدير مدرسه اي كه گزارش تخلف كارمند زير مجموعه خود را به مافوق ارائه نمي دهد مرتكب كدام تخلف شده است ؟( بند 15 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ) 

نقض قوانين و مقررات    

تبعيض يا اعمال غرض  

سهل انگاري در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر   

سهل انگاري در انجام وظايف محوله   

۶ -اگر آراء قطعي هيأت ها به دلايلي نقض يا ابطال گردد پرونده متهم در كدام هيأت مجدداً مورد رسيدگي و صدور رأي قرارمي گيرد ؟ ( مستنبط از تبصره 1 ماده 4 دستورالعمل هيأت عالي نظارت ) 

هيأت عالي نظارت    

هيأت مركزي گزينش    

هيأت هم عرض حسب مورد بدوي يا تجديد نظر   

گزينه الف و ب صحيح است        

۷ -           هرگاه كارمند اقرار به وقوع تخلف يا تخلفات مقرر قانون نمايد دليل ديگري براي اثبات آن ...( ماده 4 دستورالعمل هيأت عالينظارت )

لازم است   

لازم نيست     

استماع شهادت شهود ضروري است      

ارائه اسناد الزامي است        

۸ -           گروه تحقيق هيأت مركب از چند نفر عضو است و ابلاغ آنها با امضاء كدام مقام اداري صادر مي شود ؟ ( ماده 12 آئين نامه اجرايي قانون ) 

2 عضو ـ مدير كل   

سه عضو ـ رئيس هيأت بدوي 

2 عضو ـ رئيس هيأت بدوي   

3 عضو ـ مدير كل  

9-            از آراء قابل پژوهش هيأت بدوي ظرف چند روز مي توان به هيأت تجديد نظر اعتراض كرد ؟  ( ماده 4 قانون ) 

20 روز از تاريخ ابلاغ       

20 روز از تاريخ صدور          

30 روز از تاريخ ابلاغ         

10 روز از تاريخ ابلاغ

10-           كدام يك از مقامات زير مي توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هيأت رسيدگي ارجاع شده حداكثر تا سه ماه آماده به خدمت نمايند ؟ (ماده 13 قانون)

استانداران

شهردار تهران

وزراء

همه گزینه ها صحیح است

11-           رسيدگي در ديوان عدالت اداري به آراء هيأت ها به صورت ........... خواهد بود ؟ ( تبصره 1 ماده 21 قانون  )

ماهوی                      شکلی                      حضوری                                       سری       

۱2       -     كدام گزينه زير، جزء اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي مي باشد ؟ (جزوه بايسته هاي ماده 19 قانون صادره از دفتر هماهنگي) 

ايجاد مزاحمت براي زنان و اطفال   

ارتباط نامشروع        

گزينه الف و ب صحيح است    

هیج کدام   

13-          هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است ........... ( ماده 19 قانون

     رأي مقتضي به جرم ارتكابي كارمند نيز صادر كند   

به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضائي صالح ارسال دارد.       

  پرونده كارمندان را به دادگستري احاله و از رسيدگي امتناع نمايد    

  فقط به تخلف رسيدگي كرده و نسبت به جنبه جزايي تخلف كارمند اقدامي ننمايد

۱4 -         ابلاغ اعضاء هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري توسط كدام مقام زير صادرمي شود ؟

   مدير كل                 وزير مربوطه   

نمايندگان مجلس         رئيس قوه قضائيه  

۱5-          هيأت تجديد نظر در كدام يك از موارد زير شروع به رسيدگي مي كند ؟ ( ماده 13 دستورالعمل هيأت عالي نظارت ) 

نقض آراء هيأت هاي تجديد نظر توسط ديوان عدالت يا هيأت عالي نظارت به عنوان هيأت همعرض      

رأي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد و محكوم عليه در ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر نمايد      

رسيدگي تجديد نظر مشمول گزينه هاي 1 و 2 مي باشد      

هيأت تجديد نظر فقط با مجوز هيأت عالي نظارت شروع به رسيدگي مي كند     

۱6-          رسیدگی به اتهام کدام یک از  کارکنان  ذیل در صلاحیت هیات بدوی نمی باشد ؟

مدارس غیر دولتی

 مدار س آموزش راه دور

نهضت سواد آموزی   

تربیت معلم 

۱7-          در صورت مفتوح بودن پرونده در هيأت بدوي و تجديد نظر ، احراز تخلف با كدام يك از مراجع زير است ؟  ( تبصره 4 ماده  9 قانون)

ارزیابی عملکرد

اداره متبوع کارمند

هيأتي كه به پرونده رسيدگي مي كند       

گروه تحقيق

18-          اشد مجازات ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري كدام است ؟ ( مستنداً به ماده 9 قانون )

تغيير محل جغرافيايي خدمت                                 بازنشستگي با تقليل دو گروه

انفصال دائم از خدمات دولتي                           اخراج از خدمت

19-          در صورت درخواست كتبي متهم براي دفاع  حضوري هيأت چه تكليفي دارد ؟ ( تبصره ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون  ) 

هيأت موظف است يك بار وي را براي حضور در جلسه دعوت كند    

هيأت تكليفي ندارد   

هيأت مراتب را از دفتر هماهنگي استعلام نظر به عمل مي آورد   

گزينه هاي الف و ج صحيح است    

20-          در صورتي كه كارمند متخلف در حالتي از حالت استخدامي باشد كه اجراي رأي قطعي درباره وي ممكن نباشد تكليف چيست ؟

( ماده 39 دستورالعمل هيأ ت عالي نظارت ) 

رأي موقوف الاجرا مي ماند   

با نظر مدير كل مربوطه اجرا مي شود  

به هيأت عالي نظارت گزارش مي شود     

به تشخيص هيأت اجرا مي شود        

[ چهارشنبه هجدهم دی 1392 ] [ 23:18 ] [ نسرین خسروی ]

1)به مجازات قطعی هیأت بدوی در كدام مرجع می توان اعتراض كرد ؟ (
دادگاه دادگستری        
شورای حل اختلاف       
هیأت تجدید نظر   
دیوان عدالت اداری

2)رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان حوزه هر استان در كدام مرجع انجام می گیرد ؟

 هیأت تجدید نظر مستقر در وزارتخانه 
دادگستری استان 
هیأت عالی نظارت   
هیأت مستقر در اداره كل مربوطه استان   

3)اگر كارمند بازنشسته مرتكب تخلف عضویت در یكی از فرقه های ضاله شود آیا پرونده اتهامی اودر هیأت مفتوح می شود ؟   
بله
خیر
هیأت مطلقاً صلاحیت رسیدگی در این مورد ندارد     
هیچ کدام

4)چنانچه كارمندی كه آماده به خدمت شده است در هیأت برائت حاصل نماید كدام یك از موارد زیربه وی پرداخت می شود ؟
( تبصره 2 ماده 13 قانون )
   
گروه تشویقی        فوق العاده شغل           
افزایش سنواتی       
فوق العاده شغل یا مزایای شغل، یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از دوران آمادگی به خدمت    

5)گرفتن وجه یا مالی است که برای ابطال حق و احقاق حقوق باطل پرداخت می شود 
اختلاساخازیرشوهارتشاء

6)دیوان عدالت اداری وابسته به قوه ......... و در اعتراض به آراء .............. هیأت ها وارد رسیدگی می شود .
( بند هـ ماده 46 دستورالعمل هیأت عالی نظارت )
   
مقننه ـ قطعی                            قضائیه ـ قطعی    
 
مجریه ـ قطعی                               قضائیه ـ قابل پژوهش       

7)كلیه هیأت ها مكلفند در متن آرای قطعی صادر شده مهلت --- شكایت به دیوان عدالت اداری را تصریح كنند.

دو ماهه 
سه ماهه
یک ماهه 
20 
روزه

8)اگر رأی هیأت مستند به اسناد و مداركی باشد كه پس از صدور، جعلی بودن آن ثابت شده باشد اعتبار آن چگونه است ؟
نقض یا ابطال می شود    
دارای اعتبار است    
به تشخیص مدیر كل مربوط اجراء می شود   
هیچ کدام

9)مهلت ابلاغ آراء هیأت ها به كارمندان مربوطه توسط اداره های كارگزینی چند روز     می باشد ؟ ( ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون )   
20 روز از زمان صدور   15 روز از زمان صدور   
10 روز از زمان صدور  30 روز از زمان صدور   

10)شركت كارمند در محفل قمار و شراب خواری و جلسات مبتذل و مستهجن از مصادیق كدام یك از تخلفات اداری است ؟

اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی    هتك حرمت    
نقض مقررات مربوطه                     اعمال غرض  

11-در صورتی كه شكایت شاكی واقعی نبوده و متهم در هیأت تبرئه گردد شاكی به عنوان كدام تخلف مورد تعقیب قرار خواهد گرفت ؟ (
خیانت در امانت    
توهین        
تهمت یا افتراء حسب مورد         
كلاهبرداری        

12-اولین مرجع رسیدگی كننده به تخلفات اداری پس از انقلاب اسلامی كدام است ؟
هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری   
شورای پاكسازی و سالم سازی    
دادگاه اداری    
هیأت تجدیدنظر   

13-تأخیر ورود به محل خدمت در كدام یك از موارد زیر موجه محسوب می شود ؟ (
حوادث غیرمترقبه برای افراد تحت تكفل    
احضاریه مراجع قضائی و اداری و انتظامی         
الف و ب صحیح است         
هیچ کدام

14-محل استقرار هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری كدام است)   
مرکز استان 
مركز هیأت عالی نظارت      
مركز وزارتخانه       
امور اداری اداره كل   

15-جلسه های هیأت ها با شركت چند نفر از اعضاء رسمیت یافته،  آراء آنها با نظر موافق چند نفر از اعضاء معتبر است ؟

 ( ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون  )   
5 نفر ـ 3 نفر    
3 نفر ـ 2 نفر     
4 نفر ـ 3 نفر    
5 نفر ـ 2 نفر   

16-هر گاه تخلف كارمند عنوان یكی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مكلف است ...........

 رأی مقتضی به جرم ارتكابی كارمند نیز صادر كند    
به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد.        
 
 
پرونده كارمندان را به دادگستری احاله و از رسیدگی امتناع نماید     
 
 
فقط به تخلف رسیدگی كرده و نسبت به جنبه جزایی تخلف كارمند اقدامی ننماید 

17-كدام یك از شرایط عضویت در گروه تحقیق می باشد ؟

( ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون  )   
 متاهل ـ عامل به احكام اسلام    
متعهد ـ 25 سال سن ـ معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه    
متاهل ـ 30 سال سن ـ متعهد ـ عامل به احكام اسلام ـ معتقد به ولایت فقیه     
گزینه های الف و ب صحیح است    

18-كدام مجازات صادره از هیأت بدوی قابل تجدید نظر می باشد ؟ (
اخطار كتبی بدون درج در پرونده استخدامی  
 
انفصال موقت 
 محرومیت از انتصاب به پست های حساس ومدیریتی 
كسر حقوق و فوق العاده شغل 

19-كدام یك از شرایط عضویت در هیأت های بدوی و تجدید نظر نمی باشد ؟

 تدین به دین مبین اسلام    عمل به احكام اسلام        
 
حداقل 25 سال سن                 تأهل    

20-كدام یك از تخلفات زیر از مصادیق اعمال و خلاف شئون شغلی محسوب می شود ؟

رابطه نامشروع     كلاهبرداری          
صدور چك بلامحل  گزینه الف ، ب و ج  صحیح است 

 

[ چهارشنبه هجدهم دی 1392 ] [ 23:9 ] [ نسرین خسروی ]
[ شنبه بیست و هشتم بهمن 1391 ] [ 23:18 ] [ نسرین خسروی ]

بکرزایی نوعی تولید مثل در جانداران است که در آن تخمک بدون آنکه بوسیله گامت نر تلقیح شود، خودبخود تقسیم شده و به جاندار جدید ، تبدیل می‌شود که این نوع تولید مثل هم در گیاهان و هم در جانوران دیده می‌شود.


ادامه مطلب
[ شنبه هفتم بهمن 1391 ] [ 20:14 ] [ نسرین خسروی ]

  هانتینگتون، یك بیماری تحلیل‌برنده ارثی است كه به وسیله ژن اتوزوم غالبی كه روی كروموزم 4 قرار دارد، منتقل می‌شود. این ژن حاوی یك توالی تكرارشونده سه نوكلئوتیدی(CAG) است كه برای تشخیص بیماری هانتینگتون به‌كار می‌رود. در این بیماری هسته دم‌دار تالاموس، ساقه مغز و قسمت‌های دیگری از مغز آتروفی می‌گردد.


ادامه مطلب
[ شنبه هفتم بهمن 1391 ] [ 20:12 ] [ نسرین خسروی ]

گل اندام زایشی در گیاهان است. گل از نظر زیباسازی محیط و تولید میوه و دانه که از مواد غذایی مهم به شمار می‌آیند اهمیت زیادی دارد. مراحل اصلی تولید مثل جنسی یعنی میوز و لقاح درون گل انجام می‌گیرد. پیدایش دانه فرایند تولید مثل جنسی را کامل می‌کند و پیدایش جنین درون دانه اولین مراحل دوران حیات گیاه جوان است.


ادامه مطلب
[ شنبه هفتم بهمن 1391 ] [ 20:6 ] [ نسرین خسروی ]

سندروم یا بیماری بهجت اختلالی است که چندین دستگاه بدن را درگیر کرده و جزو بیماری های روماتولوژیک طبقه بندی می شود. این بیماری اغلب در افراد جوان بروز می کند و مردان و زنان به یک نسبت درگیر آن می شوند.ادامه مطلب
[ سه شنبه سوم بهمن 1391 ] [ 13:47 ] [ نسرین خسروی ]

بیماری بری بری را سندروم ورنیک کورساکوف (Wernicke-Korsakoff Syndrome) نیز می گویند. بیماری بری بری، یک اختلال مغزی است که در اثر کمبود تیامین (ویتامین B1) رخ می دهد. تیامین به بدن کمک می کند تا از قند خون، انرژی تولید کند.ادامه مطلب
[ سه شنبه سوم بهمن 1391 ] [ 13:43 ] [ نسرین خسروی ]
آرتوروز بیماری مزمن غضروف مفاصل و استخوان است و به زبان ساده تر همان فرسایش است.

غضروف و استخوان به مرور در طول سال های زندگی-مخصوصا در افرادی که بیش از حد ظرفیت بدنی کارمیکنند-


ادامه مطلب
[ سه شنبه سوم بهمن 1391 ] [ 13:40 ] [ نسرین خسروی ]
قابل توجه دانش آموزان کلاس 402

کلاس فوق العاده زیست روز یکشنبه مورخ  بیست وچهارم دی ماه بعداز امتحان  زمین شناسی برگزار میشود.

حضورکلیه دانش آموزان دراین کلاس الزامی است.

[ جمعه بیست و دوم دی 1391 ] [ 12:32 ] [ نسرین خسروی ]


مارال صفری   18.5

هلیاخبازی       18.25    

فاطمه تقوی     18

شقایق بیگدلی 17.75

زینب رضایی    17.75      

[ جمعه بیست و دوم دی 1391 ] [ 12:26 ] [ نسرین خسروی ]
[ سه شنبه نوزدهم دی 1391 ] [ 12:54 ] [ نسرین خسروی ]
دانش آموزانی که بالاترین نمره زیست را کسب کرده اند خانم ها:

راضیه طزری

نیکو آقاخانی

حدیث شاهی

عطیه پورفاضل

پریسا سادات کمالی

میترا سادات مصطفوی

حدیث مرادی

مهدیه دشتی

زهرا بختیار خلجی


[ جمعه پانزدهم دی 1391 ] [ 19:44 ] [ نسرین خسروی ]
دانش آموزانی که در کلاس105 بالاترین نمره زیست را کسب کرده اند خانم ها:

یاسمن گل سرخ

زهرا گنجی

ملیکا شبانی

فاطمه رجبی

مائده مرادیان

زهرا غلامی

[ جمعه پانزدهم دی 1391 ] [ 19:40 ] [ نسرین خسروی ]
دانش آموزانی که درکلاس104 بالاترین نمره زیست را کسب کرده اند خانم ها:

فرزانه اشتری

مهدیه موسوی

معصومه طلوع نزاد

کیمیا متولی


[ جمعه پانزدهم دی 1391 ] [ 19:37 ] [ نسرین خسروی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

امکانات وب

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ